Kocēnu sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums

1.    Iestādes vispārīgs raksturojums

 

1.1.          „Kocēnu sporta skolas” izveide

          Profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Kocēnu sporta skola” (turpmāk - KSS) ir biedrības „Kocēnu sporta klubs” dibināta sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tās dibināšanas datums ir 2014.gada 23.jūlijs, kad tika pieņemts KSK valdes lēmums par izglītības iestādes izveidošanu.

          Izglītības iestādes dibinātājs, „Kocēnu sporta klubs” (KSK), ir izveidots 2001.gadā, un kopš tā laika aktīvi darbojas sporta dzīvē Kocēnu novadā. Sākotnēji KSK bija vairāki sporta veidi – florbols, regbijs, boulings. Taču gadu gaitā florbols ir palicis kā vienīgais KSK sporta veids. Florbolam Kocēnu novadā ir ļoti spēcīgas un labas tradīcijas. Tas ir viens no pirmajiem reģioniem Latvijā, kur sāka nodarboties ar florbolu. Pirmais florbola treniņš tika aizvadīts 1995.gada 28.janvārī Vaidavā, kas arī ir uzskatāma par florbola dzimšanas dienu Kocēnu novadā. Un kopš tā laika ar labiem panākumiem florbola komandas „Rubene” (kādreiz arī „Vaidava”) piedalās Latvijas čempionātos florbolā dažādas vecuma grupās, kā arī starptautiskajos florbola turnīros.

Līdzšinējie KSK florbola komandu „Rubene” panākumi, vietējo bērnu un jauniešu iesaistīšana florbolā, daudzu florbola komandu „Rubene” spēlētāju dalība Pasaules čempionātos florbolā dažādu Latvijas izlašu sastāvā, laba sporta infrastruktūra, kas it sevišķi piemērota florbolam, laba sadarbība ar vietējo novada pašvaldību, kā arī nepārtraukta attīstība vairāku gadu garumā un vēlme to turpināt un nodrošināt zināmu stabilitāti un pēctecību, ir dažādu faktoru kopums, kas veicinājis KSK valdes lēmumu par izglītības iestādes dibināšanu 2014.gadā. Tā paša gada septembrī KSS tika reģistrēta, kā arī iegūtas licences profesionālās izglītības programmām florbolā. Ar 2015.gada septembri izglītības iestādē tika sākta pirmo izglītojamo uzņemšana.

         

            1.2. Iestādes vispārīgs raksturojums

          2015./16.mācību gadā KSS tika uzņemti 93 izglītojamie florbola profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās. KSS tiek īstenotas divas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

  • Florbols 20V 813 00 1 (8 gadi) – uzņemti 75 izglītojamie;
  • Florbols 30V 813 00 1 (4 gadi) – uzņemti 20 izglītojamie.

2015./16. mācību gadā KSS tika izveidotas 6 pilnas un 1 nepilna mācību grupa florbola programmās: MT-1 jauktā, MT-3 zēnu un MT-3 meiteņu, MT-5 zēnu un MT-5 meiteņu, SMP -1 zēnu un nepilna SMP – 1 meiteņu grupa.

KSS, galvenokārt, trenējas izglītojamie no Kocēnu novada, Valmieras un tuvākajiem Beverīnas un Burtnieku novadiem. KSS ir arī diezgan daudz izglītojamo, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attālākos Vidzemes novados. Tas skaidrojams ar to, ka Kocēnu novads un KSS darbības vieta, Kocēnu sporta nams, atrodas tuvu Valmieras pilsētai. Un daudzi izglītojamie izvēlas apgūt vispārējo pamata vai vidējo izglītību Kocēnu novada vai Valmieras pilsētas skolās, līdz ar to ikdienā uzturoties Kocēnu novadā. Jāpiemin, ka neformālās pārrunās ar KSS izglītojamiem, daži ir norādījuši, ka tieši florbola treniņu un spēļu dēļ ir izvēlējušies mācīties tuvāk Kocēniem. 

Novads

Skaits

Kocēnu novads

49

Valmiera

23

Burtnieku novads

5

Beverīnas novads

2

Naukšēnu novads

2

Pārgaujas novads

2

Alojas novads

2

Smiltene

2

Alūksnes novads

1

Mazsalacas novads

1

Valkas novads

1

Salacgrīvas novads

1

Rīga

1

Rūjiena

1

KOPĀ

93

 

KSS mācību process notiek Kocēnu sporta namā. Izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar Kocēnu novada pašvaldību par telpu nomu, kā arī tuvākās sporta infrastruktūras izmantošanu izglītības iestādes vajadzībām.

          KSS strādā 4 florbola treneri. Diviem no treneriem ir augstākā izglītība sporta jomā, skolas direktorei, kura arī ir trenere, ir C kategorijas sporta speciālista sertifikāts un augstākā izglītība citā nozarē, savukārt jaunākais no treneriem apgūst sporta trenera kvalifikāciju un šobrīd ir pabeidzis pirmo kursu Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā. Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, gan savā starpā apmainoties ar pieredzi treniņu darba organizēšanā, gan arī apmeklējot tālākizglītības kursus.  

          KSS galvenais finansējuma avots ir novada pašvaldība, kas finansē KSS treneru algas, kā arī apmaksā transportu uz sacensībām un piedalās kā atbalstītājs citos KSS un KSK organizētajos florbola pasākumos. Vēl KSS budžetā ir KSK piešķirtie finansu līdzekļi, kas tiek izmantoti ekipējuma, inventāra iegādei, kā arī dalības nodrošināšanai Latvijas čempionātos.

 

 

2.    iestādes darbības pamatmērķi

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Kocēnu sporta skola” (KSS) nolikumā ir noteikts, ka tās darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot sporta programmas, kuras nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

          KSS pamatuzdevumi ir:

  • nodrošināt iespēju Kocēnu pamatskolas izglītojamajiem apgūt obligātās vispārējās pamatizglītības programmas sporta jomā, attīstīt savas spējas interešu izglītības sporta programmās;
  • nodrošināt apstākļus bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
  • nodrošināt talantīgo jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
  • veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;
  • nodrošināt organizatoriski metodiskā darba, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, darba formu un metožu pilnveidi;
  • sekmēt dibinātāja un citu sporta organizāciju veiksmīgu darbību un attīstību;
  • racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.

KSS darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

 

 

 

3.    iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

 

1. Pamatjoma - mācību saturs.

Vērtējums – labi.

2015./16.mācību gadā KSS īstenotās izglītības programmas:

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Kods

Īstenošanas ilgums

Izglītojamo skaits

1.

Florbols

20V 813 00 1

8

73

2.

Florbols

30V 813 00 1

4

20

          Mācību process KSS tiek īstenots atbilstoši licencētai izglītības programmai. Sporta treneriem ir mācību teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums, treneri ir izstrādājuši nodarbību gada plānus katrai no mācību grupām, kur ir iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Gada plāni ir apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ikdienas darbā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas, ņemot vērā atsevišķu izglītojamo atšķirīgo fizisko sagatavotību. Taču plānošanas darbā būtu jāuzlabo individuālo plānu izstrādes process talantīgajiem KSS izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība treniņu prasību izpildē. Daudzi pētījumi un ekspertu viedokļi liecina, ka mūsdienās pasliktinās vidējais bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības līmenis, tāpat demogrāfiskais līmenis Latvijā ir pazeminājies, un bērnu un jauniešu vienkārši ir mazāk, līdz ar to atlases iespējas ir ierobežotākas. KSS treniņu procesā novērotais to apstiprina, turklāt vienas mācību grupas ietvaros fiziskās sagatavotības līmenis var būtiski atšķirties pat starp viena vecuma izglītojamiem. Līdz ar to aizvien vairāk gan ikdienas darbā, gan arī plānošanas darbā ir jāizmanto individuāla pieeja atsevišķiem audzēkņiem. Tas noteikti jau ir un būs izaicinājums visiem treneriem jebkurā sporta veidā arī nākotnē, un ar to ir jārēķinās plānošanas darbā.

          KSS notiek teorētisko un praktisko nodarbību satura integrācija praktisko mācību – treniņu īstenošanā. Praktisko nodarbību procesā tiek veicināta dažādu sporta veidu saikne. Piemēram, iesildoties, izglītojamie bieži vien spēlē futbolu, handbolu, vai kādas citas sporta spēles un rotaļas. Tāpat atsevišķa treniņu daļa tiek veltīta vispārējai fiziskai sagatavotībai. 

          Izglītības iestādē ir uzsākts un notiek metodiskais darbs treniņu programmu izstrādē. Izglītības iestādes dibinātājam, Kocēnu sporta klubam, ir izveidojusies laba sadarbība ar vienu no Zviedrijas (florbola lielvalsts) florbola klubiem, līdz ar to ir pieejama informācija par jaunākajam treniņu metodēm un tendencēm Zviedrijā, ko izmantot ikdienas darbā. Sporta treneri savstarpēji sadarbojas un izsaka priekšlikumus programmu pilnveidei. Dažas nodarbības gadā treneri arī samainās savā starpā un novada treniņus arī citām mācību grupām, nevis tikai savai, līdz ar to iegūstot labāku priekšstatu par kopējo situāciju KSS izglītojamo sagatavotībā un arī saņem viedokli no cita trenera par savas mācību grupas sagatavotību. Tāpat treneru kolektīvs ir neliels, turklāt trīs no treneriem paši vēl aktīvi spēlē florbolu augstākajā līmenī, līdz ar to bieži tiek organizētas neformālas pieredzes apmaiņas sanāksmes, diskutējot par florbola komandu snieguma uzlabošanu un treniņu procesa kvalitātes paaugstināšanu. 

 

2.Pamatjoma – mācīšana un mācīšanās.

Vērtējums – labi.

2.1. Mācību procesa organizācija – labi

Nodarbības notiek atbilstoši mācību gada plānā paredzētajam. Mācību-treniņu nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām. Izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota atbilstoši prasībām.

Mācību process tiek arī analizēts, taču tas nenotiek sistemātiski. Patlaban analīze notiek treneru pārrunās savās starpā par mācību procesa norisi, par problēmām, kādas radušās katra praksē, un kā tās novērst un risināt. Tiek strādāts pie analīzes sistēmas ieviešanas.

Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums, tiek iekļautas arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, aplikācija „Endomondo” – izglītojamo fiziskās sagatavotības treniņu kontrolei. Mācību – treniņu procesā tiek izmantotas dažādas metodes. Kā piemēru, var minēt, uzdevumu, kur meiteņu treniņu grupām bija jāizveido video, kur pašas izpilda kādu triku ar florbola elementiem.

Mācību-treniņu īstenošana ir maksimāli tuvināta reālai sacensību situācijai. Tāpat izglītojamie regulāri piedalās dažāda veida sacensībās – gan KSK un citu sporta klubu organizētajās, gan Latvijas jaunatnes un pieaugušo florbola čempionātos, gan arī ārpus Latvijas. Ir izveidots sacensību kalendārs, kas tiek aktualizēts mācību gada laikā.

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte – labi

Izglītojamie regulāri tiek informēti par mācību treniņiem izvirzītajām prasībām. Izglītības iestāde rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādes resursus – sporta zāli, inventāru. Sporta zāle izglītojamajiem ir pieejama arī ārpus nodarbībām. Liela daļa izglītojamo aktīvi izmanto šo iespēju.

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību-treniņus un sporta sacensības, notiek apmeklējuma uzskaite. Tiek analizēti un pārrunāti arī atsevišķu izglītojamo kavējumu iemesli. Treneriem ir izveidojies labs personiskais kontakts ar vecākiem, līdz ar to ir priekšstats par izglītojamo personīgo situāciju, kas palīdz risināt problēmas attiecībā uz kavējumiem, ja tās ir radušās.

 Izglītības iestādē ir izstrādāta zināma kārtība, kā tiek nodrošināta labāko izglītojamo iesaistīšana sagatavošanai sacensībām augstākā pakāpē. KSS ir laba sadarbība ar Kocēnu novada pašvaldību un Latvijas Florbola savienību, kā arī Latvijas florbola izlašu treneriem. Izglītojamie, kuri kandidē uz vietām Latvijas izlašu sastāvos, bieži vien individuāli strādā pēc izlašu treneru iedotās programmas, kā izpildi uzrauga KSS treneri. Tāpat tiem izglītojamajiem, kuri iegūst vietu un startē Latvijas izlases sastāvā Pasaules čempionātos, ir iespēja saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu arī no Kocēnu novada pašvaldības.

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa – pietiekami

Pedagogi vērtē izglītojamo sasniegumus un atspoguļo izglītības iestādes dokumentos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir nodarbību un sacensību apmeklējums. KSS notiek darbs pie vērtēšanas sistēmas pilnveides. Lai uzlabotu katra atsevišķa izglītojamā snieguma dinamikas analīzi, 2015./16. mācību gadā tika uzsākts darbs pie kontrolnormatīvu izveides. Tika veikti kontroltesti meiteņu mācību grupām gan fiziskajos, gan florbolam specifiskajos elementos. Uz tā pamata tālāk tiks izstrādāti kontrolnormatīvi izglītojamajiem, kas tiks veikti mācību gada sākumā un noslēgumā.

KSS tiek apkopota informācija par izglītojamo apmeklētajām sacensībām, tiek uzkrāta datu bāze par izglītojamo sniegumu Latvijas bērnu un jauniešu florbola čempionātos. Latvijas Florbola Savienības (www.floorball.lv) mājaslapā elektroniski ir pieejama informācija par katru spēļu rezultātiem un individuālo spēlētāju statistiku, kas ir labs resurss sportiskā snieguma analīzei.

 

3.Pamatjoma – izglītojamo sasniegumi

          Vērtējums – labi

          Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.

          Izglītojamie iesaistās arī treniņu procesa organizēšanā un ārpus nodarbību aktivitāšu plānošanā. Izglītojamo iniciatīvas tiek atbalstītas no treneru puses. Tāpat izglītojamie piedalās arī citos sportiskos pasākumos, kā, piemēram, Valmieras maratonā, Skrējienā apkārt Vaidavas ezeram, dažādos futbola turnīros, utml. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti izglītības iestādes dibinātāja sociālajos tīklos (Instagramm, twitter, facebook – RubeneFloorball), tāpat arī Kocēnu novada pašvaldības mājaslapā (www.kocenunovads.lv) un izdotajā avīzē „Kocēnu vēstis”.

          Būtu nepieciešams attīstīt un pilnveidot izglītojamo sasniegumu statistikas uzkrāšanu tieši izglītības iestādē. Kā jau tika minēts, Florbola Savienības mājaslapā visa informācija ir pieejama elektroniskā veidā – gan par KSS izglītojamo sniegumu, gan arī citu sporta skolu un klubu audzēkņu sniegumu. Būtu nepieciešams izveidot kārtību, kādā tiek uzkrāti un atlasīti dati par KSS izglītojamo sasniegumiem.

 

4.Pamatjoma - atbalsts izglītojamajiem

Vērtējums – labi

          4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana – pietiekami

          KSS ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un izglītības iestādes teritorijā, ar tiem ir iepazīstināti izglītojamie un treneri. Kocēnu sporta nams atbilst drošības prasībām, katrā stāvā ir izvietots evakuācijas plāns. Ar sporta nama drošības noteikumiem izglītojamos un trenerus iepazīstina Kocēnu sporta nama direktors. Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

          Iestājoties KSS, izglītojamajiem ir jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa ar atļauju sportot. Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām. Treniņu norises vietās ir pieejamas pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas. Izglītības iestādei ir jānoslēdz līgums ar Sporta Medicīnas Valsts aģentūru par izglītojamo ikgadējām padziļinātām profilaktiskajām apskatēm.

 

          4.2. Atbalsts personības veidošanā – labi

          Izglītības iestādē plāno un organizē sporta pasākumus, virza izglītojamos dalībai dažādu līmeņu sacensībās. Kā jau iepriekš tika minēts, izglītojamie tiek aicināti piedalīties dažāda veida sporta pasākumos arī ārpus florbola – kā, piemēram, dažādos skrējienos.

Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti arī ārpusstundu pasākumi. Kā piemērus šāda veida pasākumiem var minēt mācību gada beigās notikušās bērnu-vecāku spēles, kur bērni sacentās florbola spēlē pret vecākiem pa atsevišķām mācību grupām. Savukārt, KSS meiteņu mācību grupas devās kopīgā pārgājienā. Vēl jāmin, ka KSS izglītojamie bieži tiek iesaistīti arī KSK pieaugušo florbola komandu spēļu apkalpošanā – piemēram, virslīgas spēlē darbojoties par bumbiņu padevējiem vai sekretariātā. Ārpus treniņu aktivitātes veicina labāku izglītojamo saprašanos savā starpā, iepazīšanu vienam otru un līdz ar to arī saliedētāku komandu. Tāpat tiek veicināta izglītojamo daudzpusīga attīstība, un arī tiek radīta piederības sajūta KSS un KSK. Apmeklējot virslīgas spēles, KSS izglītojamie tiek rosināti analizēt spēles un mācīties no pieaugušajiem spēlētājiem.

 

4.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai – labi

KSS tiek atbalstīta izglītojamo piedalīšanās sacensībās un sporta pasākumos. Izglītības iestādē tiek atbalstīts arī treneru darbs ar spējīgākajiem izglītojamajiem. Spējīgākajiem izglītojamajiem tiek nodrošinātas augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā. KSS izglītojamajiem ir iespēja turpināt izaugsmi iestādes dibinātāja, Kocēnu sporta kluba, pieaugušo florbola komandās, kas abas spēlē Latvijas augstākajā līmenī un diezgan regulāri piedalās arī starptautiskajos florbola turnīros. Tādējādi izglītojamajiem tiek nodrošināta pēctecība un iespējas turpināt nodarboties ar florbolu arī pēc sporta skolas beigšanas.

Izglītojamajiem ir iespēja izglītības iestādē veikt individuālo darbu. Treniņu norises vieta, Kocēnu sporta nams, kā arī infrastruktūra tā apkārtnē, ir pieejama arī ārpus nodarbībām. Treneri vajadzības gadījumā arī ir pieejami ārpus nodarbībām, lai saņemtu konsultācijas un ieteikumus treniņiem un snieguma uzlabošanai.

Sporta treneri mācību procesā ņem vērā visu izglītojamo intereses. Izglītojamie treniņu laikā var brīvi izteikties par savu pašsajūtu un sniegt priekšlikumus vingrinājumiem, vai paust kādas citas idejas un pārdomas, kas radušās.

Izglītības iestāde sadarbībā ar dibinātāju, Kocēnu sporta klubu, sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuri ir ilgstoši slimojuši, vai guvuši sporta traumu, mācību-treniņu procesā. Ja nepieciešams, izglītojamajiem tiek ieteikti speciālisti, pie kā griezties, kā arī sniegts finansiāls atbalsts lielāku traumu ārstēšanas gadījumā.

 

4.4. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni – labi

Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, nepieciešamības gadījumā notiek tikšanās ar vecākiem. Treneriem ir izveidojies labs personīgais kontakts ar atsevišķiem izglītojamo vecākiem. It sevišķi laba sadarbība ir jaunākajās mācību nodarbību grupās, kur vecāki ir vairāk iesaistīti bērnu ikdienā, un arī bieži vien piedalās un vēro florbola treniņus klātienē.

Vecāki tiek informēti par plānotajiem sporta pasākumiem un mācību – treniņu nometņu plāniem, norises laiku un vietu. Par vecāku informēšanu atbildīgi ir treneri.

Kopumā, lai arī sadarbību ar izglītojamo vecākiem varētu raksturot kā labu, tomēr to iesaiste izglītības iestādes darbā varētu būt plašāka un daudzveidīgāka. Vecākus vairāk būtu nepieciešams iesaistīt arī izglītības iestādes darbības attīstības plānošanā, kas arī ir viens no virzieniem pie kā izglītības iestādes vadībai turpmāk būtu vēl vairāk jāstrādā.

 

5.Pamatjoma – iestādes vide

            Vērtējums – labi

          5.1. Izglītības iestādes mikroklimats – labi

          Izglītības iestāde sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju, Kocēnu sporta klubu, kā arī Kocēnu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļu, veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu. Izglītības iestāde ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas – piemēram, bērnu – vecāku spēle mācību gada beigās, ikgadējais meiteņu florbola turnīrs „Jauno talantu spēles florbolā meitenēm”. 

          Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas gan ar treneru un nepieciešamības gadījumā, arī ar vecāku palīdzību.

          Izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Izglītojamajiem, treneriem un vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus.

          Izglītības iestādes iekšējie kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti kopīgi ar treneriem un izglītības iestādes dibinātāju. Izglītojamie un darbinieki ar noteikumiem ir iepazīstināti. Mācību gada noslēgumā tie tiek apspriesti un veiktas nepieciešamās korekcijas.

 

          5.2. Izglītības iestādes fiziskā vide – labi

          Izglītības iestādes ikdienas mācību darbs notiek Kocēnu sporta namā, kur sanitārhigiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Sporta nams ir lieliski piemērots tieši florbola prasībām un to par bāzes vietu treniņnometnēm un spēlēm izmanto arī Latvijas florbola izlases.

          Telpas ir drošas izglītojamajiem un darbiniekiem, redzamās vietās ir evakuācijas plāni un norādītas izejas. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Ir noteikta kārtība mācību – treniņu telpu izmantošanai, tā tiek ievērota.

Apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta, un tā tiek uzturēta labā kārtībā. Teritorijā ir sporta laukumi, atpūtas un saimnieciskās zonas, tā ir daļēji norobežota. Blakus Kocēnu sporta namam bijušās Kokmuižas telpās atrodas Kocēnu pamatskola, kas nesen ir restaurēta, ievērojot vēsturisko mantojumu, tāpat kā Kocēnu sporta nama būvē. Kocēnu novada pašvaldība rūpējas, lai vieta un apkārtne būtu vizuāli pievilcīga un būtu patīkami tajā atrasties.

Remonts ir nepieciešams izglītības iestādes mācību telpai Kocēnu sporta namā. Tāpat ir nepieciešams šīs telpas labāks aprīkojums.

 

6.Pamatjoma – izglītības iestādes resursi

          Vērtējums - labi

          6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi – labi

          Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm.

          Izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar Kocēnu novada pašvaldību par telpu nomu, tā termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam. Treniņu bāze pamatā nodrošina izglītības programmas izpildi un atbilst sporta veidu sacensību noteikumiem. Kā jau tika minēts iepriekš, sporta bāze ir piemērota it sevišķi florbola treniņiem un sacensībām, tā ir arī mājas spēļu norises vieta arī izglītības iestādes dibinātāja, Kocēnu sporta kluba, pieaugušo florbola komandām. 

          Treniņu bāzes aprīkojums un inventārs pilnībā pamatā atbilst florbola sacensību noteikumiem. Izglītības iestādē ir pieejama izglītības programmas apguvei atbilstoša mācību literatūra un mācību līdzekļi, kas pamatā nodrošina sporta veida apguvi.

          Praktisko nodarbību programma ir pilnībā nodrošināta ar nepieciešamo sporta inventāru, un tā kvalitāte neapdraud izglītojamo drošību. Izglītības iestāde sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju plāno atjaunot un papildināt sporta inventāru, piedaloties projektu konkursos.

Teorētisko nodarbību programma ir daļēji nodrošināta ar tehniskajiem līdzekļiem. Būtu nepieciešama materiāltehnisko resursu pilnveidošana, piemēram, jaunu datoru un biroja tehnikas iegāde, tas arī tiek plānots.

 

6.2. Personālresursi – labi

KSS ir nepieciešamie florbola treneri. Treneru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Treneru profesionālā pilnveide daļēji atbilst normatīvo aktu prasībām, vienam no treneriem ir nepieciešams atjaunot sporta speciālista sertifikātu Latvijas Sporta Federāciju Padomē.

KSS treneri strādā radoši, profesionāli, viņiem ir liela pieredze florbolā. Viens no treneriem ir bijis Latvijas sieviešu florbola izlases treneris un darbojas sporta jomā jau vairāk kā 30 gadus. Pārējie trīs treneri vēl joprojām spēlē florbolu augstākajā līmenī izglītības iestādes dibinātāja, Kocēnu sporta kluba, pieaugušo florbola komandās. Treneriem vairāku gadu laikā kopš florbola attīstīšanas Kocēnu novadā, ir izveidojusies izteikta piederības sajūta Kocēnu sporta klubam, kas veicina labu saprašanos savā starpā un Kocēnu sporta kluba vērtību nodošanu arī izglītojamajiem. Treneri ir sava darba entuziasti, regulāri piedalās arī dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus izglītības iestādes.

Treneri regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Tāpat regulāri notiek savstarpējās pieredzes apmaiņa.

 

7.Pamatjoma – iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

          Vērtējums – pietiekami

          7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana – pietiekami

          Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma vēl nav pilnībā izstrādāta, darba analīzi un vērtēšanu par izglītības iestādes pirmo darbības gadu veica, galvenokārt, iestādes vadība sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju. Lai arī treneri tiek aptaujāti un to viedoklis noskaidrots atsevišķos jautājumos, tomēr būtu nepieciešams izstrādāt kārtību, kādā treneri regulāri tiek iesaistīti izglītības iestādes pašvērtēšanā. Šobrīd tās ir pārrunas, un tas arī pašreizējai situācijai ir atbilstoši, jo treneru kolektīvs ir neliels un labi pazīstams savā starpā. Līdz ar to jūtas droši un pārliecināti paust savas pārdomas un idejas. Ilgtermiņā skatoties, ja situācija mainās (piemēram, KSS paplašinās), kā jau tika minēts, būtu nepieciešams izveidot pašvērtēšanas sistēmu, piemēram, treneru un arī vecāku un izglītojamo anketēšanu mācību gada beigās.

          Attiecībā uz darba plānošanas dokumentiem, izglītības iestādē ir sagatavots gan darba plāns mācību gadam, gan ir arī izstrādāts izglītības iestādes attīstības plāns 2016.-2018.gadam. Plāna sagatavošanas procesā tika veiktas gan treneru, gan izglītības iestādes dibinātāju, gan arī Kocēnu novada pašvaldību pārstāvju un izglītības iestādes dibinātāja sponsoru intervijas. Attīstības plānošanā ir ietverta analīze par līdzšinējo situāciju, noskaidrotas izglītības iestādes stiprās un vājās puses, kā arī izvirzīti mērķi un uzdevumi turpmākajai attīstībai. Prioritātes ir izvirzītas, ņemot vērā izglītības iestādes darbības pamatmērķus, izglītojamo skaita prognozes, pašnovērtējumā konstatētās stiprās un vājās puses, kā arī pašvaldības un valsts noteiktos attīstības virzienus. Plāna īstenošanas pārraudzīšanu ir plānots veikt sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju, Kocēnu sporta klubu.

 

          7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība – pietiekami

          Izglītības iestādē ir izveidota pedagoģiskā padome, kuras sastāvā ir visi treneri un izglītības iestādes direktore. Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Ir izveidota lietu nomenklatūra. Ir personāla amatu apraksti. Izglītības iestādes dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

          Izglītības iestādes vadītāja plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentajiem darbiniekiem. Treneri var brīvi izteikt savus priekšlikumus un iesaistīties izglītības iestādes darbības uzlabošanā.

          Nepieciešams pilnveidot organizatoriski metodisko vadību iestādē īstenotajām izglītības programmām. Tas arī ir iekļauts izglītības iestādes attīstības plānā, un darbs pie tā jau notiek. Kā jau tika minēts, tiek strādāts pie dažādu vērtēšanas sistēmu ieviešanas – gan izglītojamo novērtēšanā, gan izglītības darba pašvērtējuma uzlabošanā.

 

          7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām – labi

          Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju, Kocēnu sporta klubu. Kocēnu sporta kluba valde ir iesaistījusies gan dažādu izglītības iestādi reglamentējošo un plānošanas dokumentu izstrādē, gan arī ikdienas darbības nodrošināšanā.

          Tāpat izglītības iestādei ir ļoti laba sadarbība ar Kocēnu novada pašvaldību. Florbols ir populārākais sporta veids novadā, ar ko nodarbojas liela daļa novada bērnu un jauniešu. Līdz ar to Kocēnu novada pašvaldība aktīvi iesaistās izglītības iestādes darbā gan kā atbalstītājs, gan arī kā partneris dažādu sporta pasākumu rīkošanā, piemēram, „Jauno talantu spēles florbolā meitenēm”.

          Izglītības iestādei ir ļoti laba sadarbība arī ar Latvijas Florbola Savienību (LFS), maijā KSS kļuva par LFS biedru un pilntiesīgu sacensību dalībnieku. Tādējādi izglītības iestāde vēl vairāk var attīstīt sadarbību ar citām sporta organizācijām, kas arī ir LFS biedri, kā arī iesaistīties florbola attīstības plānošanā.

          Tuvākajā laikā kā viena no izglītības iestādes prioritātēm, kas attiecas uz sadarbības veicināšanu ar citām institūcijām, ir izvirzīta ciešāka un daudzveidīgāka sadarbības veidošana ar Kocēnu novadā esošajām pamatskolām (arī bērnudārziem) un tajā strādājošajiem sporta skolotājiem. Sadarbība veicinātu jaunu bērnu un jauniešu iesaistīšanu izglītības iestādē, kā arī iespējams jaunu izglītības programmu izveidi.

          Vēl sadarbībā ar Kocēnu sporta klubu izglītības iestāde plāno piedalīties dažādos projektos un projektu konkursos, tāpat arī nodrošināt izglītojamo dalību ne tikai Latvijas mēroga, bet arī starptautiska mēroga sacensībās. Iepriekšējā mācību gadā jaunāko grupu zēnu komandas devās uz florbola turnīru Tallinā.

 

 

 

4.    citi sasniegumi

 

Ar labiem panākumiem KSS audzēkņi ir startējuši 2015./16. gada florbola sezonas Latvijas čempionātos jauniešu un pieaugušo komandās „Rubene”. Jauniešu grupās U-12 meitenēm (MT-3 mācību grupa), U-16 meitenēm (MT-5 un SMP-1 mācību grupas) un U-16 zēniem (MT-5 un SMP-1 mācību grupas) ir izcīnītas zelta medaļas un 1. vietas Latvijas čempionātā savā vecuma grupā. Tāpat starptautiskajā florbola turnīra Tallinā maija beigās U-10 zēnu komanda (MT-1 grupa) izcīnīja 1.vietu.

KSS izglītojamo sniegums florbola komandās „Rubene” 2015./16.gada florbola sezonā Latvijas čempionātā

 

U9, U10 zēni un U10 meitenes

Medaļas saņēma visi dalībnieki, šajā vecuma grupā vietas vēl nesadala. (U10 zēni – 1.vieta Tallinas florbola turnīrā).

U12 meitenes

1.vieta

U12 zēni

4.vieta

U14 meitenes

2.vieta

U14 zēni

4.vieta

U16 meitenes

1.vieta

U16 zēni

1.vieta

U18 meitenes

3.vieta

Vēl 2015./16.gada sezonā notika Pasaules čempionāts florbolā U-19 meitenēm, kur Latvijas izlases sastāvā startēja trīs KSS audzēknes, un uz vietu sastāvā kandidēja piecas.

Tāpat jāpiezīmē, ka daži KSS audzēkņi ir piedalījušies arī 1. līgas un virslīgas pieaugušo Kocēnu sporta kluba florbola komandās „Rubene” gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Tur attiecīgi izcīnot 1.vietu sieviešu virslīgā un arī 1. līgā sievietēm, kā arī 1.vietu vīriešu 1.līgas čempionātā, savukārt virslīgā vīriešiem ierindojoties augstajā 5.vietā. Vasaras olimpiādē Kocēnu novada florbola komandas, kuru sastāvā arī piedalījās KSS izglītojamie, izcīnīja 1.vietas gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē, tādējādi jau otro reizi nodrošinot unikālu panākumu Latvijas mērogā (līdzīga veida panākums klubam bija 2005.gadā, kad abas virslīgas komandas kļuva par Latvijas čempioniem gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē).

2015./16.gada florbola sezonā KSS treneri Ivars Jēkabsons un Linda Līce ir atzīti par labākajiem jaunatnes treneriem zēnu un meiteņu čempionātos.

Sportisko panākumu ziņā, 2015./16.gada florbola sezona ir bijusi ļoti veiksmīga gan „Kocēnu sporta skolai”, gan arī „Kocēnu sporta klubam” kopumā.

 

 

5.    turpmākā attīstība

 

1.Iegūt akreditāciju izglītības iestādei un izglītības programmām;

2.Ieviest un pilnveidot mācību procesa analīzes sistēmu;

3.Izstrādāt kontrolnormatīvus un uzlabot izglītojamo vērtēšanas sistēmu;

4.Pilnveidot datu bāzi par izglītojamo sasniegumiem;

5.Noslēgt līgumu ar Sporta Medicīnas Valsts aģentūru par padziļinātām profilaktiskajām apskatēm, sākot ar 2016./17.mācību gadu;

6.Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, lai veicinātu izglītojamo un vecāku līdzdalību izglītības iestādes ikdienas darbā un arī attīstības plānošanā;

7.Sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju piedalīties projektu konkursos, lai iegūtu līdzekļus izglītības iestādes mācību telpas remontam un aprīkojuma iegādei;

8.Pilnveidot izglītības iestādes pašnovērtējuma sistēmu, iesaistot tajā arī vairāk trenerus un vecākus;

9.Izveidot sadarbību ar Kocēnu novada pamatskolām un sporta skolotājiem.

 

"Kocēnu sporta klubs" © 2008
info@ksk.lv